Fasadmålning 2024: Frågor och svar

På denna sida kommer det löpande att adderas information kopplat till Fasadmålning. Uppdateringar kommer också att skickas ut via E-mail samt Facebook. Utöver detta kommer det finnas en mapp i Hallen till föreningslokalen där denna information finns.
Den informationen som finns på hemsidan är alltid den som gäller. 

Uppdaterad 2024-06-07

Nedan kommer en uppdatering gällande fasadmålningen. 

 • Bröderna Siljendahl (firman) planerar att börja arbetet vecka 25 (måndagen den 17 juni) med en etablering i föreningen. 
 • Firman kommer att börja med föreningslokalen för att sedan första veckan i juli påbörja arbetet med bostadshusen nere vid bollplanken. 
 • Under arbetets gång kommer firman sedan att fortsätta längs med området etappvis och avsluta arbetet till hösten uppe vid lekparken.
 • Firman kommer att ha mindre arbetslag (som mest 8 personer) som genomför arbetet.. 
 • Firman kommer att lägga lappar i brevlådorna när det börjar närma sig målning av specifika hus. Detta är som ett komplement till den tidsplanen som skickas ut till Er och som är estimerad..


Uppdaterad 2024-05-17
Avtal med Entreprenör

 • Föreningen har slutit avtal med företaget Bröderna Siljendahl AB. Detta efter en upphandling där 7 anbud kom in. Upphandlingen gjordes med stöd av en extern firma som också gjorde olika kontroller av entreprenören, ekonomi, referenser etc. Bröderna Siljendahl startade sin verksamhet 1970 och har ca. 75 målare anställda. De är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen och utgår ifrån Hägersten. 


Medlemmars ansvar gällande möjliggöra fasadrenoveringen vid sin bostad:

 • Respektive hushåll ansvarar till fullo för att det vid tidpunkten för fasadmålningen finns fri tillgång för entreprenören att genomföra måleri- och renoveringsarbete vid respektive bostad. Det innebär att föremål, tillbyggnader och annan utrustning som inte tillhör ursprungsutförandet på fasaderna ska vara borta när måleriarbetena ska påbörjas vid respektive hus. Detta är för att förenkla arbetet med fasadmålningen men också relaterat till garantier och arbetsmiljö.
 • Kopplat till ovan text kommer nedan förtydligande gällande ansvaret för medlem samt vissa undantag specifikt kopplat till 2024 års fasadrenovering. Dessa förtydliganden baseras på samtal med entreprenören som är aktuell för fasadmålningen.
  • Om det finns trallgolv på uteplats som försvårar målningen av nedre änden av fasaden ansvarar medlem för att det skapas 20 cm horisontellt utrymme mellan trall och fasad så att entreprenör kan nå nedre delen. Det behövs ca. 10 cm vertikalt utrymme mellan trall och fasadens nedre del.
  • Medlem ansvarar för att det finns 2 meter yta från fasaden som är fri från utrustning (exklusive trallgolv) etc som tillhör medlem när det gäller ytor där det behövs byggnadsställningar.
  • För hushåll där medlemmar byggt tak över uteplats så behöver själva taket (alltså plasten/plåten) tas bort. Detta så att entreprenör kan nå och måla t.ex. takfot men även andra delar av fasad. Medlem behöver inte ta bort infästningar i fasad samt utstående reglar/balkar kopplat till takutbyggnaden. Medlem ansvarar för att maskera infästningar och reglar vid fasad inför målning
  • Markiser som är fästa i fasaden måste inte tas bort men medlem ansvarar för att maskera dem inför målning. 
  • Växter som hindrar målningen av fasader behöver tas bort och är respektive medlems ansvar. Det är ok med växter som kan bindas upp så att fasad frigörs om det inte blir försvårande för entreprenörens arbete.
  • Förvaringslådor, odlingslådor, spaljéer, växthus, upphängning för vattenslang, utrustning som är upphängd på fasad och annat som står vid fasader behöver tas bort och är medlems ansvar.
  • Kabeldragningar och lampamaturer på fasad behöver inte tas bort inför målning. Medlem ansvarar för att maskera lamparmaturer som inte tillhör ursprungsutförandet.
  • Givet ovan vill föreningen tydliggöra att föreningen inte övertar ansvaret för några installationer på fasad som inte tillhör föreningen och inte heller skick efter fasadmålningen.
  • Hushållets ansvar inkluderar även tillbyggnader/installationer etc som har gjorts av tidigare ägare till bostaden.

Avskiljningsväggar och staket som går ut från fasaderna är föreningens ansvar och anses vara en del av grundutförandet. Föreningens ansvar inkluderar även lamparmaturen och bostadsnummerskylten vid entrén till bostaden. 


Det är respektive hushålls ansvar att detta genomförs och eventuella extraarbeten för entreprenören kommer att behöva faktureras det aktuella hushållet.


En detaljerad plan för när arbeten beräknas utföras vid respektive hus kommer att komma när upphandlingen av entreprenör är klar.  

Det finns en stor förståelse för det arbete det inkluderar för enskilda hushåll och en förhoppning om att boende tillsammans kan hjälpas åt där det behövs. 

Prata med någon i styrelsen om det finns några frågor kring vad som är föreningens respektive hushållets ansvar i detta. Det är bättre att fråga för säkerhets skull för att undvika extra arbetsinsatser för föreningen och medlemmar direkt.


Summering av svar från informations- och frågemötet 5 mars:

 • Våra hus kommer att målas om i samma kulörer som tidigare
 • Det kommer vara 1 firma som har helhetsansvaret för både måleri- och snickeriarbetet men det är en särskild firma som tar hand om snickeriarbetena
 • Som privat hushåll kan man ta hjälp från Bröderna Siljendahl om det är insatser/arbeten som inte är en del av föreningens projekt. T.ex. målning inomhus eller annat arbete. 
 • Firman kommer att använda en blandning av ställningar och skylifts beroende på situation. Firman har ansvaret för att ställningar och annan utrustning är säker men vårdnadshavare behöver hålla uppsikt över barn i närheten av ställningar och annan utrustning. 

Frågor från informations- och frågemötet 5 mars

 1. När kommer det mer detaljerad information om fasadrenoveringen?
  Svar: Upphandlingen planeras vara klar vecka 13 och mer detaljerad information kommer då att komma gällande arbetsprocesser, tidsplaner, schema för respektive huskropp etc
 2. Kommer Carports att måla om också? Svar: Ja. Det innebär att det behövs en temporär parkeringslösning under tiden som målararbetena genomförs. Styrelsen återkommer kring detta.
 3. Kommer det vara samma firma som genomför både måleri- och snickeriarbetena? Svar: Det kommer att vara 1 firma som har helhetsansvaret för projektet, garantier etc gentemot föreningen.
 4. Vilken kulör ska användas? Svar: Byggnaderna kommer att målas om i samma kulör som nuvarande färgsättning. En ändring av kulören skulle behöva beslutas genom motion på stämma och högst troligen en bygglovsprocess.
 5. Hur långt kommer det ta att måla om varje huskropp? Svar: Vi vet mer om detta när upphandlingen är slutförd och informerar då.
 6. Hur mycket utrymme från fasaden behöver rensas för att entreprenören ska kunna genomföra arbetet? Svar: När upphandlingen är klar ber vi om förtydligande om detta och informerar alla hushåll i föreningen så att man som hushåll kan förbereda sig och ta bort eventuella odlingslådor etc. 
 7. Kan man som hushåll få hjälp av entreprenören att ta bort det som är ens egna ansvar (se ovan information) och betala för det arbetet separat? Svar: När upphandlingen är klar kommer denna fråga att ställas och informationen skickas sedan ut till alla hushåll.
 8. Kommer man att använda ställningar eller skylifts för arbetet? Svar: När upphandlingen är klar så ställs denna fråga och skickas sedan ut till hushållen. 
 9. Hur kommer information att skickas ut om fasadrenoveringen? Svar: Föreningen kommer löpande att skicka ut uppdateringar genom vår hemsida, e-post och via Facebook. För de som inte har dator kommer det finnas en mapp i hallen till föreningslokalen med information.
 10. Vem kan man fråga om man har frågor? Svar: Det är mycket uppmuntrat med frågor och de kan ställas till någon i styrelsen eller via ett email till info@idegranen.se.
  Man kan också skicka in mindre frågor via Facebookgruppen men det är information och uppdateringar som skickas ut från föreningen som är den som gäller då inte alla har tillgång till Facebook.  
 11. Vad beräknas fasadrenoveringen att kosta? Svar: Det är en mycket stor investering för föreningen men också något som måste göras för att undvika högre kostnander/utgifter i framtida underhåll och hålla föreningens byggnader i gott skick. I föreningens antagna Underhållsplan (som avgiftsnivåer och höjningar baserades på 2020) så budgeteras arbetet till ca. 3.1. Miljoner kronor men det ska ses som estimering. 
 12. Kommer ställningarna vara säkra givet att det rör sig mycket barn i området?  Svar: Vi kommer ta upp det med entreprenören att det rör sig mycket barn i området. 

Allmän information:
Om behovet och upphandling av entreprenör:
Föreningen kommer under 2024 att måla om samtliga byggnader (inklusive carports) i föreningen. Det inkluderar allt trä men även blecken vid fönster och vindskivor. Som del av detta är det en del trä (t.ex. vindskivor och balkongvirke) som behöver bytas ut p.g.a. röta. 
Beslutet är baserat på en besiktning som genomfördes av en extern firma som visade på att målning/renovering bör göras under 2024 för att inte fasaderna ska ta mer skada (och därmed öka utgifterna ytterligare för målning/renovering). Fasaderna målades senast 2014. 

Tidsperiod:
Arbetet kommer att påbörjas tidigast i maj och planeras slutföras som senast september 2024. Det är ett mycket stort arbete för vår förening och kommer att påverka boendemiljön under arbetet. 

Upphandling:
Föreningen har tagit hjälp av en extern firma för att bistå i upphandlingen av entreprenör för fasadrenoveringen och målningen i föreningen 2024. Firman heter Skyhill och valdes utifrån intervjuer med referenser och erfarenheter från tidigare projekt. Upphandlingen av entreprenör är i sitt slutskede och planeras vara klart vecka 13.Det är totalt 8 entreprenörer som har fått upphandlingsunderlaget och det är en blandning av större firmor såväl som mindre lokala firmor. Samtliga firmor är anslutna till bransch- och arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen. 
Upphandlingen är klar och på Skyhills rekommendation har  föreningen nu skrivit avtal med entreprenören Bröderna Siljendahl AB

Föreningslokalen:
Föreningen kommer att upplåta föreningslokalen till entreprenören under arbetet. Detta delvis för att tillgodose behov av toalett/måltidsutrymmen men också för att minska utgifterna för fasadrenoveringen. Det innebär att föreningen kan inte garantera någon tillgång till föreningslokalen under perioden Maj-September. Entreprenören kommer att avkrävas att det är rent och städat i hallen till föreningslokalen.