Information om boendet i vår Bostadsrättsförening

Vi som är medlemmar i BRF Idegranen äger gemensamt ett större antal byggnader i föreningen och en tomt på nästan 30 000 kvadratmeter.

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att Du köpt rätten att nyttja en viss lägenhet, inte att man köpt sin lägenhet. Dessutom har Du fått mer än rätten att bo i en lägenhet – tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen är Du delägare till flera fastigheter inom BRF Idegranen i Tyresö. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.
Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Som ägare till föreningen och alla dess tillgångar innebär det att vi tillsammans behöver vårda, underhålla, förbättra och se till att förvalta området vi gemensamt äger på bästa möjliga sätt. Underhåll och reparationer betalas av oss alla genom bostadsrättsavgifter.
Föreningens stadgar utgör grunden för det interna regelverket i föreningen men beskriver inte alla detaljer. Sedan föreningen bildades 2008 har därför olika beslut kring boendet i föreningen utarbetats och beslutats.

Det är styrelsens uppgift och ansvar att besluta kring samt ansvara för löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår även ordningsfrågorna.
Förhoppningen är att detta dokument ska vara värdefullt både för medlemmar som bott länge i föreningen och medlemmar som nyligen flyttat hit. 

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf Idegranen. De trivselregler, som listas nedan, hoppas vi ska ge stöd och hjälp att upprätthålla god gemenskap i vår förening.

loading...

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och föreningens hyresgäster.

Om det är några frågor så kontakta gärna någon i styrelsen eller skriv ett E-mail till info@idegranen.se

Trivselregler  A-Ö

Bibliotek
Föreningsbiblioteket finns i hallen till föreningslokalen. Alla medlemmar får fritt låna böcker därifrån. Ansvariga för biblioteket är Kiki Lindh (nr. 35) och Berit Eriksson (nr. 42). Om man som medlem vill skänka böcker till biblioteket så pratar man först med Kiki eller Berit.

Brandsäkerhet
Glöm inte att din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare!

Cykelrum
Föreningen har 2 stycken cykelrum. Det ena finns på gaveln till föreningslokalen och det andra vid rondellen i övre delen av området. Cykelrummen får användas av alla medlemmar. Av utrymmesskäl behöver vi hjälpas åt att parkera cyklar så andra medlemmar kan få ut sina cyklar.

Felanmälan
Anmälan om fel i bostaden eller området som är kopplade till föreningens ansvar görs på HSB:s hemsida. Var varsam med felanmälningar då det kan innebära en kostnad för föreningen eller dig som medlem om det är ett fel som inte är kopplat till föreningens ansvar. Om man undrar vad som är föreningens respektive medlemmens ansvar finns det reglerat i föreningens stadgar. Är man osäker kan man prata med någon i styrelsen.
Prata gärna med någon i styrelsen eller en granne då det kan vara ett fel som vi tillsammans kan hjälpas åt med.
Om man ser något i föreningen som är fel eller bristfälligt så ta upp det med något i styrelsen så vi gemensamt kan hitta bästa lösningen.

Läs mer om hur du felanmäler här


För felanmälningar gällande tvättstugan så kontakta styrelsen på info@idegranen.se. Underhåll och reparationer av utrustningen i tvättstugan görs inte av HSB.

Färg
Se under rubrik Verktygsförråd

Föreningsgemensamma händelser:
Föreningsstämma
Föreningsstämma hålls 1 gång varje år och ska ske senast juni månad. Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.
Städdagar
Det arrangeras 2 städdagar i föreningen varje år. Städdagarna är viktiga då vi som medlemmar hjälps åt att göra i ordning föreningen inför sommaren respektive vintern. Utöver att det är trevliga tillfällen att träffas i föreningen sparas också stora utgifter för föreningen. Städdagarna ska ses som obligatoriska för minst 1 person från varje hushåll.
Bomöten
Det arrangeras 2 bomöten varje år, på våren respektive hösten. Bomötena är inte tvingande enligt stadgarna och inte heller beslutande organ utan forum för att som medlemmar diskutera ämnen som berör boendet i föreningen.


Föreningens gemensamma
tillgångar och ytor:

Föreningen äger en stor fastighet på ca. 2,8 hektar med ett större antal bostadshus och gemensamma utrymmen.
Som medlem äger man inte sin egen mark - marken tillhör föreningens samtliga medlemmar. Den ska vara tillgänglig för alla medlemmar och inte avgränsas med nya häckar, staket etc.
Ursprungliga installationer utanför bostadsrättslägenheten tillhör föreningen och är föreningens ansvar. Detta inkluderar t.ex. staket och avskiljningsväggar.
Bostadsrättsinnehavare med entré på bottenplan har förfoganderätt över uteplats på fram- och baksida. Ytan med förfoganderätt inkluderar ursprunglig yta för uteplatsen och yta i direkt anslutning till uteplatsen. Uteplatsen anses som en förlängning av medlemmens bostad.
Bostadsrättsmedlemmar ansvarar enskilt för att de ytor där man har förfoganderätt hålls i ett bra skick samt att ytan är välskött och ordnad.
Detta inkluderar befintliga häckar och buskar som inte ska överstiga höjden på avskiljningsväggarna på uteplatsen.
Medlemmar har rätt att genomföra förändringar som inte kräver bygglov på ytan där man har förfoganderätt. Detta innebär t.ex. att lägga trall på uteplatsen, blomarrangemang eller att sätta upp förvaring. Viktigt är att eftersträva enhetlighet avseende stil, design och utseende i föreningen. Medlemmen ansvarar för alla tillbyggnationer som görs när det gäller underhåll.
Föreningen godkänner generellt inte förändringar för enskilda medlemmars behov och som kräver bygglov om det inte finns ett allmänt intresse.

Föreningskommunikation
Föreningen har 3 huvudsakliga kommunikationsytor till medlemmar i föreningen

  • Hemsida
  • E-mailutskick
  • Facebookgruppen BRF Idegranen

Utöver detta finns det informationstavlor utanför tvättstugan och soprummet där föreningsinformation kan kommuniceras. Huvudsakliga kommunikationen sker digitalt via hemsida, mail och Facebookgruppen. Om man inte är med i mailgruppen skickar man ett E-mail till info@idegranen så läggs man till.

Föreningslokal
Föreningslokalen är tillgänglig för alla medlemmar att boka. I föreningslokalen finns det bord/stolar och porslin/glas för ca. 24 personer. Ett fullutrustat kök finns i anslutning till föreningslokalen och med tillagningsutrustning för större sällskap. I föreningslokalen finns också ett pingisbord och pingisracket
Lokalen bokas genom kontakt med Teresia Torndahl (nr. 19) eller Kiki Lindh (nr. 35). Man kan se i kalendern på www.idegranen.se vilka datum den är bokad. Lokalen ska alltid städas efter användning enligt anvisningar. Om något i utrustningen går sönder under en tillställning så informerar man om detta så det kan ersättas..

Grillning
Grillning får ske i föreningen enligt nedan:

  • Grillen ska placeras på ett stadigt underlag
  • Se till att grillen inte står för nära brännbara föremål
  • Lämna aldrig grillen vid användning och ha uppsikt över den tills den svalnat
  • Det är tillåtet att använda elgrill och gasolgrill (med lock) på balkonger men det är inte tillåtet med kolgrill på balkongen p.g.a. brandrisken
  • Engångsgrillar får ej användas på gräsmattan och förbudet gäller hela föreningens område
Internet och TV
Medlemmar har tillgång till Internet och TV genom ett föreningsavtal med Tele2. Detta ingår i avgiften/hyran. Nya medlemmar kontaktar Tele2 för att komma igång med anslutningen.

Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser (Carport och vanlig p-plats) som är reserverade för medlemmar. 23 av dessa P-platser har utrustning för laddning av elbil/laddhybrid. Mer detaljerad information om parkeringar finns att läsa här
Utöver reserverade P-platser har föreningen 5 gästparkeringar där man betalar via extern tjänst. Dessa finns i början av området och är markerade. Styrelsen kan utfärda tillfälliga P-tillstånd om en medlem väntar på ledig parkering som del av utflytt/inflytt. Kontakt i.s.f. någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
Under helger är det är ofta reserverade P-platser som inte används. Om man som medlem har större besök så kan man fördel fråga i Facebook-gruppen om det finns lediga P-platser som kan lånas. Det finns 2 parkeringsplatser för kortare besök (ca. 15 minuter). Dessa finns bakom 1:a carporten och är markerade. Dessa är också till för budbilar som kommer till området.


Endast kortare parkering innanför bommarna är tillåten för in- och utlastning.
Stäng alltid bommen efter passage.

Styrelsen
Styrelsen består för verksamhetsåret 2024-2025 av sju medlemmar och ansvarar för den löpande förvaltningen av föreningen. Om man har några frågor eller vill komma med förslag så kontakta gärna någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se.
Tänk på att det är ett uppdrag som görs på fritiden och täcker ett flertal olika ansvarsområden. Om man är intresserad av att ingå i styrelsen kan man prata med någon i styrelsen eller valberedningen
Styrelsen har följande sammansättning för året 2024-2025

• Klas Ericson, nr. 36, Ordförande
• Joacim Öberg, nr. 31, Ledamot
• Johan Nordenswan, nr. 25, Ledamot
• Kiki J:son Lindh, nr. 35, Suppleant
• Berit Eriksson, nr 42, Suppleant
• Paulina Bassini, nr. 59, Vice Ordf /Kassör
• Teresia Torndahl, nr. 19, Sekreterare

Valberedning verksamhetsåret 2024-2025
• Joacim Wärnberg, nr. 61
• Hanne Hartig Österberg, nr. 39

Trafik innanför bommarna
Området innanför bommarna i föreningen är i regel ett bilfritt område. Undantag medges för i- eller urlastning såväl som om det finns rimliga skäl som gör att bil behöver köras i området (t.ex. hantverkare som behöver köra in i området för arbete).
Parkering av bilar sker utanför bommarna där det finns boendeparkeringar, gästparkeringar och parkeringar för kortare besök (ca. 15 minuter). Styrelsen kan godkänna att bilar parkeras i området om det finns rimliga skäl att så görs. Medlemmar kan då ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
De fordon som körs innanför bommarna ska köras i gångfart. Bommen ska stängas direkt efter att man kört in i området.
Budbilar och andra transportfordon ska i möjligaste mån ledas in i området av respektive medlem. Detta då det har varit flera tillfällen då föreningens hus skadats av transportfordon men också utifrån ett säkerhetsperspektiv.
Medlemmar har ett ansvar att i möjligaste mån undvika alla former av motorljud i området kl. 21:00-07:00 samtliga dagar.

Skyddsrum
I föreningen finns ett skyddsrum med plats för maximalt 120 personer. Skyddsrummet är en del av samhällsskyddet och inte enbart för boende i föreningen. Det är föreningen som fastighetsägare som ansvarar för skyddsrummet. Skulle skyddsrummet behöva färdigställas har föreningen 48 timmar på sig att genomföra färdigställandet.
Det finns inte vatten eller mat i skyddsrummet.

Tvättstugan
Föreningens tvättstuga ligger i föreningslokalen och är tillgänglig för alla medlemmar. Bokningen av tvättstugan sker digital genom tjänsten Boka Tvätttid och kan göras via appen, www.bokatvatttid.nu eller på en digital bokningstavla vid tvättstugan. Om man har tappat bort sin bokningskod så hör man av sig till Boka Tvätttid.
Respektera uppsatta regler kring användningen och skötseln av tvättstugan så att alla medlemmar kommer till en städad och välfungerande tvättstuga.
Om någon utrustning i tvättstugan inte fungerar som det ska så skickar man ett E-mail till info@idegranen.se. Beskriv fel och ange ev felkod. Man märker också upp utrustningen med en lapp så att andra medlemmar vet att utrustningen inte fungerar.
Om man inte har börjat tvätta efter 30 minuter av sin bokade tid, så får tiden övertas av någon annan. Torktid är upp till 30 minuter in på nästa tid.
Det finns fem tvättpass:
07:00-10:00
10:00-13:00
13:00-16;00
16;00-19:00
19:00-22:00

Utemiljön
Vi tillsammans ansvarar för att det är fint och ordnat i föreningens utemiljöer vilket inkluderar föreningens rabatter och gräsmattor. Föreningen har ingen fastighetsskötare som sköter gräsklippning och trädgård utan vi tillsammans är skyldiga att hjälpa till med gräsklippning och annat skötsel av utemiljön i hela föreningen. Vissa åtgärder görs under städdagarna men det löpande trädgårdsunderhållet ligger på allas ansvar och egna initiativ.

Verktygsförråd
Föreningen har ett verktygsförråd som är tillgängligt för alla medlemmar. Förrådet finns vid bollplanket i nedre delen av föreningen.
I förrådet finns det gräsklippare, häcksaxar, trimmer, lövblås och annan utrustning för trädgårdsskötsel. Notera att motorsågen bara får användas efter avstämning med Klas Ericsson (nr. 36). Detta av säkerhets- och försäkringsskäl.
Nyckeln till verktygsförrådet finns i en nyckelgömma i återvinningsrummet. Koden till nyckelgömman är 1989. Nyckeln ska läggas i nyckelgömman direkt efter att verktygsförrådet har öppnats så den inte försvinner.
Om något i maskinförrådet är sönder så informerar man styrelsen om detta genom ett E-mail till info@idegranen.se eller att man pratar med någon i styrelsen. Av säkerhetsskäl är det mycket viktigt att man hör av sig om något inte fungerar som det ska.

I förrådet förvaras också färg för målning av staket och skiljeväggar. Notera att man ska kontakta styrelsen alternativt maila på info@idegranen.se för en ockulär besiktning innan målning.
Färgkoderna på områdets hus är:
Ljusblå- S3020-B
Mörkblå- S6020-R90B
Faluröd – S 5040-Y80R
Vit (takutsprång) – S 0502-Y

Återvinning och avfall
Utöver hushålls- och matavfall har föreningen ett återvinningsrum för plast, metall, papper, glas och kartong. Där finns även separat återvinning för batterier (ej bilbatteri) och glödlampor.

Grovsopor, elektronik, kemikalier lämnas på närmaste återvinningscentral eller på städdagarna.

Det finns en trädgårdskompost i Dalgången (nedanför parkeringen) där man kan lägga växtdelar, löv och jord. Grenar och kvistar läggs prydligt bredvid trädgårdskomposten.

Det finns inget grovsoprum Inga sopor får heller ställas utanför soprummen! Närmaste återvinning för sådant, som föreningen inte ansvarar för, finns i Petterboda eller Älta.