Trivselregler

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du köpt rätten att nyttja en viss lägenhet, inte att du köpt din lägenhet. Dessutom har du fått mer än rätten att bo i en lägenhet – du har tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen blivit ägare till flera fastigheter inom brf Idegranen. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

Detta innebär att vi allesammans skall vårda, underhålla, förbättra och se till att förvalta husen vi gemensamt äger - på bästa möjliga sätt och till lägsta möjliga kostnad. Tänk på att kostnader för underhåll och reparationer betalas av oss alla!

För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf Idegranen. De trivselregler, som listas nedan, hoppas vi ska ge stöd och hjälp att upprätthålla god gemenskap i vår förening.
 

Ansvar för ordningen
Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna.

För vem gäller reglerna?
Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och föreningens hyresgäster.

Cykelförråd
Det finns två cykelförråd i området. Märk din cykel med namn och lägenhetsnummer, så man vet att den tillhör någon.

Redskapsförråd
I redskapsförrådet intill soprummen finns gräsklippare och diverse trädgårdsredskap att låna sam svarta sopsäckar. Nyckel till detta förråd finns hos Elisabeth i nr 36, hos Jesper i nr 24 och hos Roger i nr 6.

Föreningslokal/festlokal
I samma hus som tvättstugan finns en föreningslokal, som också kan lånas ut till fester. Kontakta Roger Bolander för att boka och få nyckel. Bokning sker helst via facebookgruppen, Brf Idegranen, Tyresö.

Parkeringsplats
Det finns 63 P-platser i föreningen varav 59 hyrs ut till medlemmar och 4 som gästparkering. HSB, som sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt föreningen handhar också kön till en parkeringsplats. Det är absolut förbjudet att tvätta bilar i området, då det kan förorena mark och brunnar.

Motorfordon
Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt. Grundregeln är, att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området, men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i området för i- och urlastning vid mycket tunga transporter. För
handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler. Längre parkering innanför bommarna är inte tillåten.
 

Avfallshantering
Vid parkeringen finns tre utrymmen för avfall. Hushållssopor, sopor för återvinning och grovsopor. Tydliga föreskrifter finns i soprummen för vad som får slängas. Vi har inte tillstånd att slänga elektronik, kemikalier eller färgburkar och inte heller större grovsopor, som t ex soffor och andra skrymmande möbler. Inga sopor får heller ställas utanför soprummen!

Närmaste återvinning för sådant, som föreningen inte ansvarar för, finns i Petterboda.

Läs mer om Petterboda. 


Läs mer om källsortering.

Ombyggnad/renovering
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga in nytt golv eller byta vitvaror. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd. Även om styrelsen givit tillstånd ansvarar den som bygger om för att renoveringen görs fackmannamässigt, att den följer gällande lagar och regler samt att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. Enligt bostadsrättslagen får bostadsrättsinnehavare inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som t ex omfattar
- Ingrepp i en bärande konstruktion
- Ändring av befintlig ledning för värme eller avlopp
- Annan väsentlig ändring av lägenheten

Glöm inte att din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare!

Andrahandsuthyrning
Det är inte tillåtet att hyra ut sin bostad i andra hand utan styrelsens medgivande. Anhållan om andrahandsuthyrning skall ske skriftligen till styrelsen med uppgift om skäl för uthyrning och namn på tilltänkt/a hyresgäster. Beviljad rätt att hyra ut i andra hand gäller för ett år. Kom ihåg, att det är du som bostadsrättsinnehavare, som har ansvar för lägenheten även under den tid som uthyrning sker!

 

Tvättstugan
Tid i tvättstugan bokas med den låskolv som tillhör lägenheten. Bokning med lappar el dyl accepteras inte! Respektera uppsatta föreskrifter om maskiner och se till att tvättmaskiner och torktumlare med filter är noggrant rengjorda efter användning, samt att golvet är rent. Intill bokningstavlan finns en almanacka där man kan ange om man t ex skall börja använda tvättstugan senare än en halvtimme efter utsatt tid. Annars gäller regeln att tvättiden får övertas av någon annan om man inte börjat tvätta efter 30 minuter.

Städdagar
Två gånger om året, vår och höst, anordnar föreningen städdagar, som berör samtliga hushåll! Med en närvaro av minst en person per hushåll bör drygt 50 personer infinna sig. Vid dessa tillfällen ska alla gemensamma utrymmen städas, tvättstugan, föreningslokalen, köket, soprummen och entréer till dessa. Dessutom skall området sopas och krattas och buskar beskäras mm mm. Städdagarna är inte ett frivilligt åtagande, utan förutsätter att alla medverkar!

Uteplatser
De flesta av våra lägenheter har uteplatser. Det är vars och ens ansvar att klippa gräs, sopa och städa på både fram- och baksida, så att vi visar en prydlig fasad både utåt och inåt!

Felanmälan
För frågor om P-plats, hyresavi, felanmälan eller liknande hänvisas till HSB Servicetelefon 08-785 3500.