Parkering

  • Endast kortare parkering innanför bommarna är tillåten för in- och utlastning
  • Stäng alltid bommen efter passage.


Information till dig som använder laddbox:
Nytt pris för laddning av elbilar/laddhybrider.

Elpriset har varit ovanligt varierande och tidvis högt på senare tid, så det har  funnits anledning att se över avgiften för laddning av laddbara bilar via laddboxarna så att den bättre följer prisvariationerna för el. Avsikten är att det ska vara självkostnadspris.
 
Istället för att reglera avgiften en gång per år enligt förra årets genomsnittspris har styrelsen beslutat att ändra priserna varje månad enligt följande. Genomsnittspriset per kwh som föreningen betalar räknas ut för varje månad och används för debitering 2 månader efter. De som laddar får i appen godkänna ett ny avgift varje månad. Start i och med debitering för december 2022 som då får oktober månads genomsnittspris per kwh.                                                                                                                                                           

Gästparkering:
Föreningen har 5 st gästparkeringar och det är P-service som har hand om dessa.
De använder Parkster som betaltjänst och nedan hittar ni mer information.

Fr.o.m 210503 har föreningen en digital köhantering av P-platser.
Man går in via HSB hemsida.
Läs mer i dokumentet "Manual Digital Köhantering".
Dokumentet finns längre ner till att läsa i pdf-format. 

El-laddstolpar
Av de 59 platser som hyrs ut finns sammanlagt
23  st parkeringssplatser med El-laddstolpar.
 

Ordningsregler
Du som hyr en carport- eller parkeringsplats ska följa de särskilda ordningsföreskrifterna som finns och som framgår i hyresavtalet.
Det är viktigt att poängtera att din plats inte får nyttjas till annat än parkering av det för platsen avsedda fordonet, vilket antingen är bil eller motorcykel. Undantaget är om man tillgängliggör platsen för enstaka besök när man själv är bortrest. 
 
Det är således inte tillåtet att förvara andra fordon på platserna. Det är inte heller tillåtet att förvara fordonstillbehör såsom släp, däck, vätskor, reservdelar eller liknande på din plats. 
Ifall din bil eller motorcykel läcker olja, bränsle eller någon annan vätska ska det omedelbart saneras och åtgärdas av dig som hyr platsen. 
Fordonet som parkeras på platsen skall vara i trafik, det vill säga inregistrerat, besiktigat, skattat och försäkrat. Fordonet får ha en maxlängd på 5 meter och en maxbredd på 1,9 meter. 

Det är inte tillåtet att tvätta bilar i föreningen.
 
Underhåll av carport- och parkeringsplatsen
Det åligger dig som hyresgäst att hålla rent på din plats, det vill säga att skräp och liknande tas om hand.
Carport  eller parkeringsplats sopas både under våren och hösten.
Det är din skyldighet att flytta på ditt fordon under tiden som carport eller parkeringsplats skall underhållas.
 
Carport – och Parkeringsplats utomhus
Ifall du hyr en carport eller parkeringsplats utomhus ansvarar du själv för att snöröja och i övrigt underhålla din plats i gott skick.