Löpsedel

Är du nyinflyttad?

2019 > 05

Måndagen 3 juni 2019 kl 19.00.

Dagordning:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid föreningsstämman
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängden
5. Fråga om närvarorätt
6. Fastställande av dagordningen
7. Val av en eller två justerare
8. Val av minst två rösträknare
9. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
10. Styrelsen årsredovisning och revisionsberättelsen
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställa balansräkningen ska disponeras
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
13. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar
19. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen! Styrelsen 

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela  

något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva snabbt ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera här..

Hej och välkommen till brf Idegranen!

 

Du får all aktuell information via vår hemsida och vi har även en facebook-sida. Såsom kallelse till bomöten osv. Anslag sätts även upp på soprum samt tvättstuga.

 

Ta gärna dig tid och surfa runt lite på hemsidan. Det finns en hel del samlad information som kan vara bra att veta.

  

Varmt välkommen!