Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2019

Datum för bomöte (ett tillfälle för bostadsrättsägarna i föreningen att ställa frågor och få information  från styrelsen) är satt till 7 oktober kl. 19.00. Mötet är i föreningslokalen bredvid tvättstugan.

Höstens städdag äger rum lördagen 19 oktober kl 10.00 - 15.00. Vi får korv med bröd och fika till lunch och efter avslutad städning  blir det After Gardening med  snacks och dryck. Mer information får vi vid tvättstugan vid städdagens start kl. 10.00.

Vi ses!
 

Läs mer »

Måndagen 3 juni 2019 kl 19.00.

Dagordning:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid föreningsstämman
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängden
5. Fråga om närvarorätt
6. Fastställande av dagordningen
7. Val av en eller två justerare
8. Val av minst två rösträknare
9. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
10. Styrelsen årsredovisning och revisionsberättelsen
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställa balansräkningen ska disponeras
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
13. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar
19. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen! Styrelsen

Läs mer »

På tisdagen 23 april till och med torsdagen 25 april mellan 09-17 ska besiktning av bostadsföreningens badrum och kök genomföras. Se vidare i informationsbladet som vi även fått i våra brevlådor.

Läs mer »

Motioner till föreningens årsstämma, som äger rum tisdagen den 3 juni 2019 kl 19.00, skall var inlämnade senast 20 april!
Sänd din/dina motioner till kikijson@gmail.com eller lägg en lapp i brevlådan Idegransgången 35.
Välkommen med dina frågor och förslag!
/Styrelsen

Läs mer »

Valberedningen är igång och vi letar personer för omval till styrelsen:  
Roger Bolander, ordförande
Owe Grönroos, ord. ledamot
Kiki J:son Lindh, ord. ledamot
Ellen Eriksson, suppleant
Fredrik Molin, suppleant

Det går fint att kontakta 
Julia Newalda, Idegransg. 61
073-9805920

Anna Härlin, Idegransg.13
070-3897666Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?
Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom föreningen och presentera dem på stämman;
  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Revisorer
  • Suppleanter till revisorerna
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)
  • Olika projekt som medlemmar ska ingå i (projektgrupper/arbetsgrupper)
  • Alla övriga förtroendeposter som hör till föreningens verksamhet. 

Valberedningen ska söka ledamöter främst till;
  • De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster.
  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster).
Men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen. 

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som ska bemannas. Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning direkt, utan kandidaterna ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

Läs mer »

Boka in dessa redan nu

- Bomöte 1 april kl. 20.00
- Städdag 27 april kl. 10-15
- Föreningsstämma 3 juni kl. 19.00

Vi ses!

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.