Löpsedel

Kalender och lokalbokning

2023

Vid marksyn tillsammans med Trivselträdgårdar i området identifierades ett flertal punkter som vi medlemmar i föreningen själva kan och kommer utföra.  På så sätt håller vi nere föreningens utgifter!
Då merparten av beskärningen bör utföras under septembermånad så har vi i år tänkt att anordna två -tre "trädgårdstillfällen" där vi betar av nämnda punkter sektionsvis tillsammans.
Samling vid verktygsförrådet för en kort genomgång.

Tis den 5 sept kl 18-20
Lörd den 16 sept kl 11-14
Tis den 26 sept kl 18-20


Vi hoppas att vi blir många som vill vara med,  så vårt området kan få den välbehövliga beskärning och gallring som den behöver, och som kommer göra vårt Idegranen fint och välordnat. 

Den allmänna städdagen kommer fortfarande äga rum i oktober.

Vi ses, varmt välkommen!
//Styrelsen

Brf Idegranen informerar
Vår leverantör Trivselträdgårdar kommer att utföra specfika trädgårdsarbeten i vårt område med start under vecka 34. 
Berörda bostadsrättsinnehavare har informerats enskilt om arbete utförs i angränsning till deras bostad.

Vid marksyn tillsammans med Trivselträdgårdar i området identifierades också ett flertal punkter som vi medlemmar i föreningen själva kan och kommer utföra.  På så sätt håller vi nere föreningens utgifter!
Då merparten av beskärningen bör utföras under septembermånad så har vi i år tänkt att anordna två -tre "trädgårdskvällar" där vi arbetar efter givna instruktioner och tillsammans tar sig an punkter sektionsvis. Förslaget är vardagkvällar 18-20.

Vi hoppas att flera medlemmar har lust och möjlighet att engagera sig "Trädgårdskvällar" så vårt området kan få den välbehövliga beskärning och gallring som den behöver, och som kommer göra vårt Idegranen fint och välordnat. 
Vi återkommer med exakta datum inom kort men vill du anmäla ditt intresse redan nu så maila till info@idegransen.se så du inte missar något. :)

Den allmänna städdagen kommer fortfarande äga rum i oktober.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Vår tjänsteleverantör för att ladda bilar och debitera bilägaren för elförbrukningen, Waybler, har infört en möjlighet att debitera spotpriset (elbörsens timpriser)+påslag.
Den del av vårt avtal med Vattenfall som avser köp av el är baserat på spotpriset, den andra delen som avser nätet har fasta priser per kwh, med ett hög- och normalpris vid olika tider mellan november och mars,
resterande del av året är det normalpris.
 
Övergång till att debitera den som laddar spotpriset+påslag ger följande fördelar:
-”rätt” pris debiteras utan fördröjning och med mindre administration för föreningen
- den som laddar kan styra laddningen till när priset är lågt

Föreningen måste dock fortfarande hantera nätdelen av Vattenfall-avtalet, där priset inte följer spotpriset och heller inte är helt låst till ett pris per kwh. Det har ett hög- och normalpris vid olika tider på dygnet mellan november och mars.
När man tittar närmare visar det sig fördelningen mellan högpris-elförbrukning och normalpris-elförbrukning är väldigt konstant, så medelpriset varierar bara 1 öre under de fem månaderna 2022-2023.
Därmed finns bra förutsättningar för att använda medelpriset som påslag under dessa fem månader.  

Styrelsen har beslutat att vi går över till spotprisdebitering+påslag och debiterar medelpriset för nätdelen under november till mars som ett påslag till spotpriset.
Påslaget behöver då ändras två gånger per år – 1 nov och 1 april. Nu ändrar vi priset för de som laddar varje månad.

Övergången sker omgående, vi börjar debitera spotpris+påslag från 1 september.  De som laddar kan då, i appen, ange en övre gräns för spotpriset när laddningen slår av.  

Skulle det vara några frågor om detta kan man prata med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Följande blir det totala påslaget på spotpriset per kwh:

Föreningen har köpt in en ny elektrisk häcksax då den gamla gått sönder efter många års tjänst.
Tack till Roger Bolander för att föreningen fått använda den.
 
Den nya häcksaxen är batteridriven och finns i maskinförrådet som alla vi medlemmar har tillgång till. Häcksaxen använder samma batterisystem som lövblåsen och det finns två batterier.
Använder man maskinerna tills batteriet tar slut är det viktigt att man sätter batteriet på laddning så det är uppladdat till nästa användare. Batteriladdare finns i maskinförrådet.
 
Viktigt att vi är försiktiga med föreningens utrustning och lämnar tillbaka den direkt efter användning. 
Om det är något som går sönder eller inte fungerar som det ska är det av säkerhets- och funktionsskäl mycket viktigt att man hör av sig. Det gör man antingen genom att prata med någon i styrelsen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se Om man är osäker på hur någon av maskinerna fungerar så ta kontakt med någon granne eller någon i styrelsen. 
 
Vi hoppas den nya häcksaxen ska vara till belåtenhet.
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Som tidigare informerat så har vi haft SAVE the DATE lördagen den 17 juni.
Nu vill vi meddela alla medlemmar i Brf Idegranen att
Ni hälsas välkommen på gårdsfest!
 

Lördag 17 juni 
kl 15:00


Kom och träffa era grannar!
Det kommer bli en tipsrunda på området liksom bokstavsjakt för barn. 
Föreningen bjuder på kallskuren bufféMedtag egen dryck.
Efter mat får vi lyssna på Elfrida som berättar delar av hennes livshistoria.
Musik. m.m 

För planering och beräkning av mat behöver vi att ni anmäler ert deltagande.
Maila till info@idegranen.se eller meddela till någon i styrelsen.
Uppge antal vuxna och barn. Anmäl senast den 14 juni!

Varmt välkomna!
//Styrelsen

Kallelse till Årsstämma 2023
Måndagen den  19 Juni kl. 19.00  i föreningslokalen


Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande
 
Nedan dokument finns tillgängliga för medlemmar i föreningslokalen från 5 juni
·         Årsredovisning 2022
·         Valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår samt arvode till styrelse

·         Inga motioner har kommit in till stämman
 

Tidigare datum för årsstämma har varit den 30 maj. Det datumet är inställt.
Det kommer inom kort en inbjudan till årsstämman med nytt datum och agenda.

Styrelsen beklagar att meddela så sent  men anledningen till nytt datum är att revisor inte blir klar med årsredovisningen i tid.

Under Bomötet kunde vi berätta att vi i styrelsen planerar göra en trevlig aktivitet när Brf Idegranen nu blir 15 år.
Vi hoppas på en fin dag där så många medlemmar som möjligt kan komma. Allt tar plats här på vårt fina området och lokal. Tills dess fullständig inbjudan är klar så spara denna dag! 

Kära Grannar,
Föreningsstämman äger rum 30 maj. Formell kallelse kommer inom kort.

Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningsstämman Brf Idegranen. Förhoppningen är att det ska komma flera motioner detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Motionerna ska skickas in senast 6 maj.
De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas i brevlådan hos någon i styrelsen. 
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna tillhanda tillsammans med kallelsen senast 2 veckor innan föreningsstämman.
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej).
Styrelsen har rätt att ge ett utlåtande.

Alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen.
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras.
P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.

En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker samma så prata ihop er och skicka in gemensamt. 

 • Om man vill ta upp flera olika ämnen så lämna in flera motioner.


Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:

 • Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 • Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
  • anledningen till att motionen skrivs
  • problemställningen
  • vilka fördelar som kan uppnås
  • konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  • Eventuella ekonomiska aspekter kopplat till motionen
 • Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen
 • Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text. Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)
 • Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
  • Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på motionen.
  • Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att arbetet med installation av solceller påbörjas senast 2023 på västra taket av nedersta carporten i föreningen om återbetalningstiden för investeringen understiger 7 år och med en teknisk samt ekonomisk livslängd på minst 15 år.
 • Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
 • Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen. Det är därför extra viktigt att vara så tydligt det bara går.


Tveka inte att fråga någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information på Internet.
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

För en tid sedan köpte föreningen in en hjärtstartare, som finns monterad i hallen till föreningslokalen. 

 Klicka här för att läsa mer om föreningens hjärtstartare

I samband med det kom ett intresse från flera medlemmar om en Hjärt och lungräddningsutbildning.
Genom att erbjuda utbildning till våra medlemmar så bidrar föreningen inte bara till en
högre säkerhet i vårt område, men tar även ett socialt ansvarstagande för att rädda liv i
samhället.

Datum: Tisdag den 23/5 kl. 18:30-20:30
Plats: Föreningslokalen
Utbildning hålls av Securitas Brand och Räddning.

Anmälan är bindande och har ett självkostnadspris på 200 kr, som betalas när platsen är bekräftad.
Max antal per tillfälle är 12 personer. Först till kvarn gäller.
Anmälningavgiften återbetalas ej.
Anmäl dig här  så snart som möjligt och senast den 26 april.

Vad innehåller en kurs Hjärt- och lungräddning, HLR-vuxen:
Utbildning i hjärt-lungräddning, HLR-vuxen, sker i enlighet med HLR-rådets riktlinjer.
Efter genomgången och godkänd kurs erhåller varje kursdeltagare ett certifikat.
Kursen innehåller:
- Identifiera ett hjärtstopp.
- Larma 112.
- Utföra HLR-vuxen med god kvalitet.
- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge.
- Vara motiverad att vid hjärtstopp starta HLR.
- Hjärtstartare.
- Tvålivsräddarteknik.
- Luftvägsstopp.
- Förstå vikten av regelbunden träning.

Blir detta kurstillfälle fulltecknat och det finns ett stort intresse för att ordna ett ytterligare tillfälle, så kan det bli aktuellt med ett till, onsdagen den 24/5 samma tid.
//Styrelsen

Måndagen den 24 april kommer Trivselträdgårdar hit och tar upp grus i området. 

Vänligen ha tålamod och sopa inte ihop till högar eller sopa bort gruset från vägen till gräsytor!
Dels för att upptagningen underlättas vid ett "jämnt lager" alltså inga högar.
Dels för all grus som inte ligger på körbar väg  betalar föreningen extra löpande tid för att få framsopat från gräsmattor, vägkanter, rabatter m.m. 
Som boende får man gärna sopa fram grus från gräsytor till gångväg, men som sagt inte till högar som försvårar för deras maskin.

//Styrelsen

Bilarna på P-platserna 8127-8138 (”övre parkeringen”) måste flyttas tillfälligt 18-20 april för grävning m.m. för nya laddstolpar.
 
Efterfrågan på laddplatser för laddbara bilar har överträffat förväntningarna. Av de tidigare installerade 14 platserna är det bara två platser kvar.
Föreningen har fortfarande möjlighet att få bidrag för halva kostnaden vid installation av fler laddare, därför installeras nu 9 laddplatser till. Laddplatsernas placering är vald för att hålla ner kostnaden för grävning.
Investeringen avbetalas som tidigare genom att de som laddar betalar 100 kr extra per månad och p-plats. Ni som har berörda p-platser nu behåller platsen till nuvarande avgift tillsvidare men i framtiden behöver ni byta p-plats med de som har laddbehov. Ingen kommer dock bli av med p-plats.
 
Arbetet berör samtliga p-platserna nr 8127-8138 längst in i området (ej carport), och det är platserna 8130-8138 som blir laddplatser. Men då platserna också ska breddas  (under vecka 17, se separat information om det) berörs fler av arbetet. Bilar på de berörda platserna behöver vara borta kl 08:00-16:00 den 18-20 april. Under dessa dagar kan berörda parkera sina bilar längs med trästaketet mot Martallsvägen och vid bollplanket innanför bommen i området.
 
Vid frågor eller behov av hjälp att flytta bil kontaktas Johan Nordenswan 0704319407 eller någon annan i styrelsen.
 
Vi beklagar extraarbetet för berörda medlemmar samt att det blev med lite kort varsel.

Tack för fint samarbete,
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Våra P-platser ska få nya målade linjer på asfalten
Arbetet kommer att utföras Onsdag den 26 April kl. 07:00-18:00.

Samtliga bilar i området måste vara borta från området senast 07:00 denna dag
Detta då alla parkeringar måste sopas först för att sedan kunna målas.
Hela arbetet kommer att genomföras 26 april.
Tänk på att ingen parkering innanför bommarna i föreningen eller i området i sin helhet kan tillåtas.
Förslag är att använda parkeringen vid Hästhagsbadet eller nere vid Fornuddsparken.

Flera av p-platserna kommer i samband med detta att breddas på medlemmarsförfrågan.
Breddningen gäller ej Carport-platser och P-platser i förlängningen av nedre carport )
Några medlemmar kommer att få nya p-platser till följd avbreddningen, styrelsen kommer att informera berörda. Gästparkeringar (5 st ) får nya p-platser längs Martallsbacken.

Det är av yttersta vikt för arbetet denna dag att alla bilar flyttas från parkeringen och området.
Observera att bilar som inte flyttas i tid kommer att innebära merkostnader som den aktuella ägaren blir fullt ekonomiskt ansvarig för.
Om man av någon anledning inte kan flytta sin bil, så kan man lämna nyckel till bilen så ser styrelsen till att bilen flyttas aktuell dag. Detta är en lösning i undantagsfall.
Om någon vill ha hjälp eller har frågor kontakta Paulina Bassini i styrelsen på 070-769 7169 senast Måndag 24 April.

Vi beklagar för merarbetet detta innebär men ser fram emot att fint samarbete och resultat från detta arbete.
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

 Vi har uppdaterat hemsidan med information från Parkster, som är den betaltjänst som P-service använder sig av för våra gästparkeringar.  
Det som är bra att veta är att man kan betala p-biljett på två sätt, antingen via sms eller via deras app.
När man använder appen, som man kopplar sitt betalkort till, kan man lägga till  flera fordon  och aktuellt registreringsnummer, som tex hyrbil, utländsk bil osv)
Man kan också tex välja annat språk om man går in  på deras hemsida (engelska och tyska).

Klicka här mer information

//Styrelsen

Föreningens datum för Bomöte,Städdag samt Årsmöte.

Onsdag 3 maj   Bomöte kl 19
Lördag 13 maj  Städdag kl 10-ca kl 15
Tisdag 30 maj  Årsmöte - separat kallelse kommer 

//Styrelsen

Föreningen har köpt in en hjärtstartare som nu finns monterad i hallen till föreningslokalen. 
En viktig investering om någon i området skulle få ett plötsligt hjärtstopp.
Vi hoppas att den aldrig kommer behöva användas. 
Skåpet är utrustat med ett ljudlarm när man öppnar skåpet .
Om någon vill förstå mer hur den fungerar finns det en bruksanvisning i skåpet med övergripande instruktioner. 
Vänligen rör inte hjärtstartaren förrän den behövs. 
Hjärtstartaren kommer vid skarp användning att instruera hur man går tillväga. 
 
Ta hand om varandra. 
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Uppdaterad  230115
Bruksanvisning  och länk till youtube, en kort informationsfilm.

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.

Kommentera:

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.