Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2024 > 05

Sedan installationen av nya torkutrustningen i tvättstugan är det medlemmar som har hört av sig
att det har uppstått felmeddelanden på framfört allt torktumlaren. 

För att säkerställa att dessa felmeddelanden rapporteras in som garantiärenden önskar styrelsen
att man skickar ett mail till info@idegranen.se om det uppstår felmeddelanden. Man kan också
prata med någon i styrelsen.
Gör detta även om felet avhjälps genom om att man återstartar torktumlaren. 
Styrelsen hör sedan av sig till leverantören för ett garantiärende.
Detta är mycket viktigt utifrån ett ansvarsperspektiv om det skulle inträffa en skada på torktumlaren. 

Tacksam om ni beskriver felet och ange om det finns någon ev kod så att garantiärenden underlättas. 
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Som tidigare meddelat kommer från den 29 maj till 5 juni finnas en container i föreningen för medlemmars grovavfall.  Denna container får inte innehålla farligt avfall (t.ex. elektronik, tryckimpregnerat virke, färg, etc.).
 
För farligt avfall kommer det vara möjligt den7 juni kl. 10-13 att få detta bortforslat. Det görs genom att medlemmar hjälper till att få iväg farligt avfall till återvinningscentralen. 
 
En bil kommer under dessa tider finnas uppställd utanför föreningslokalen och avgår kl. 13. 
Viktigt är att bortforslingen 7 juni bara är för farligt avfall och då det görs genom medlemsinitiativ för att minska utgifterna behöver man som medlem tänka efter extra noga med sorteringen för att underlätta arbetet vid återvinningscentralen. 
 
Har man frågor kan man höra av sig till någon i styrelsen, lägga upp en kommentar på Facebook eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Onsdag den 29 maj kommer en container ställas ut i föreningen.
Täckt Container 10m3 med maxvikt 6 ton för Blandad avfall som innebär:
 
Den får innehålla Brännbart avfall, Blandskrot, Schaktmassor, Träavfall (obs; ej tryckimpregnerat!) m.m.

  • Brännbart avfall= Brännbart avfall är avfall som inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning, inkl Papper, Trä & Plast (EJ PVC).
  • Blandskrot= olika typer och former av Järn- och Metallskrot.Det är viktigt att järn/metall materialet INTE innehåller elektronik, då klassas det som farligt avfall.


Containern får INTE innehålla Farligt avfall, Hushållsavfall, Elektronik eller Tryckimpregnerat trä.
Man kan inte slänga ljuskällor, lysrör, batterier, däck, mediciner, målarfärg m.m

Låt oss hjälpas åt om man är osäker kring vad som går och inte går. 

Ragnsells debiterar en straffavgift vid:
- Felsorterad container (ej tillåtna material)
- Överfull container (när den fylls mer än till kanten)
- Övervikt (om tillåten vikt överskrids)

Container hämtas upp onsdagen den 5 juni.

//Styrelsen

Läs mer »

Visst är det härligt med grönska och fina blommor som knoppar och blommar så fint!
Men visste du att  många av dessa är också fridlysta och man får inte plocka dem. Det gäller även "husbehov".
Tex liljekonvalj och blåsippa är blommor som är fridlysta i hela Stockholms län och Södermanland med flera län. Så se och njut,  men inte plocka gäller!

Länk till
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fridlysta-arter/fridlysta-blomvaxter/

Bestämmelserna om fridlysning  finns artskyddsförordningen.

Vad fridlysning innebär
Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella åtaganden. 
Fridlysningen ser lite olika ut för olika arter: 
För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. 
För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. I fråga om jakt efter vilt ska istället bestämmelserna i jaktlagstiftningen tillämpas. Se nedan. 
Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. 

Läs mer »

Måndagen den 29 Maj kl. 19.00
Plats: Föreningslokalen


Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
17.1. Motion: Utredning och investering av solpaneler på BRF Idegranens allmänna byggnader
17.2. Motion: Investering i bastu i föreningen
18. Avslutande
 

Läs mer »

Föreningsstämman 2024 äger rum 29 maj.
Under Föreningsstämman kommer bl.a. styrelsen för kommande verksamhetsår (2024/2025) att väljas.

Om Du som medlem är intresserad av att engagera Dig i styrelsen så är Du varmt välkommen att höra av Dig till Valberedningen. Ett utvecklande och intressant engagemang för att utveckla vår förening!

Valberedningen består av Richard Rodillas och Hanne Hartig som båda har erfarenhet från styrelsen.
Man får gärna höra av sig till någon i sittande styrelse också om man önskar men intresseanmälan görs till Valberedningen som sedan ger sitt förslag till stämman den 29 maj.

Intresseanmälan behöver vara hos valberedningen senast 11 maj för att hinna få med förslaget till kallelsen inför Föreningsstämman.

Kontaktdetaljer:
Richard Rodillas:                        richard.rodillas@regionstockholm.se            Idegransgången 29
Hanne Hartig:                              hanne.hartig1@gmail.com                                  Idegransgången 39

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.