Fridlysta blommor

Visst är det härligt med grönska och fina blommor som knoppar och blommar så fint!
Men visste du att  många av dessa är också fridlysta och man får inte plocka dem. Det gäller även "husbehov".
Tex liljekonvalj och blåsippa är blommor som är fridlysta i hela Stockholms län och Södermanland med flera län. Så se och njut,  men inte plocka gäller!

Länk till
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fridlysta-arter/fridlysta-blomvaxter/

Bestämmelserna om fridlysning  finns artskyddsförordningen.

Vad fridlysning innebär
Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella åtaganden. 
Fridlysningen ser lite olika ut för olika arter: 
För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. 
För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. I fråga om jakt efter vilt ska istället bestämmelserna i jaktlagstiftningen tillämpas. Se nedan. 
Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter