Kalender och lokalbokning

Löpsedel

I bokningskalender nedan ser du när lokal är uppbokad. Ej markerad dag = ledig för bokning
Klicka på "Boka föreningslokal" för att boka ett ledigt datum och  ange i mailet önskad dag och ert telefonnummer.  Bokning  gäller när ni har fått bokning bekräftat. En bokningbekräftelse skickas så snart vi hinner.

2024

Visst är det härligt med grönska och fina blommor som knoppar och blommar så fint!
Men visste du att  många av dessa är också fridlysta och man får inte plocka dem. Det gäller även "husbehov".
Tex liljekonvalj och blåsippa är blommor som är fridlysta i hela Stockholms län och Södermanland med flera län. Så se och njut,  men inte plocka gäller!

Länk till
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/arter-och-artskydd/fridlysta-arter/fridlysta-blomvaxter/

Bestämmelserna om fridlysning  finns artskyddsförordningen.

Vad fridlysning innebär
Syftet med fridlysning är att skydda en växt- eller djurart som riskerar att försvinna eller utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för att uppfylla internationella åtaganden. 
Fridlysningen ser lite olika ut för olika arter: 
För växtarter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada de fridlysta växterna. 
För djurarter innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga de fridlysta djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. I fråga om jakt efter vilt ska istället bestämmelserna i jaktlagstiftningen tillämpas. Se nedan. 
Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. 

Läs mer »

Måndagen den 29 Maj kl. 19.00
Plats: Föreningslokalen


Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
17.1. Motion: Utredning och investering av solpaneler på BRF Idegranens allmänna byggnader
17.2. Motion: Investering i bastu i föreningen
18. Avslutande
 

Läs mer »

Föreningsstämman 2024 äger rum 29 maj.
Under Föreningsstämman kommer bl.a. styrelsen för kommande verksamhetsår (2024/2025) att väljas.

Om Du som medlem är intresserad av att engagera Dig i styrelsen så är Du varmt välkommen att höra av Dig till Valberedningen. Ett utvecklande och intressant engagemang för att utveckla vår förening!

Valberedningen består av Richard Rodillas och Hanne Hartig som båda har erfarenhet från styrelsen.
Man får gärna höra av sig till någon i sittande styrelse också om man önskar men intresseanmälan görs till Valberedningen som sedan ger sitt förslag till stämman den 29 maj.

Intresseanmälan behöver vara hos valberedningen senast 11 maj för att hinna få med förslaget till kallelsen inför Föreningsstämman.

Kontaktdetaljer:
Richard Rodillas:                        richard.rodillas@regionstockholm.se            Idegransgången 29
Hanne Hartig:                              hanne.hartig1@gmail.com                                  Idegransgången 39

Läs mer »

Föreningsstämman 2024 äger rum 29 maj.

Det är mycket uppmuntrat att medlemmar kommer in med motioner till föreningstämman. Förhoppningen är att det ska komma flera motioner detta år och detta med vetskap om att det finns flera intressanta ämnen som diskuteras bland medlemmar kring utvecklingen av föreningen.
 
Motionerna ska skickas in senast 24 april.
De kan skickas in antingen till info@idegranen.se eller läggas föreningens brevlåda (nr. 15). 
Alla motioner som lämnas in tas upp på föreningsstämman och ska finnas medlemmarna tillhanda tillsammans med formell kallelse senast 2 veckor innan stämman.
Det är föreningsstämman som bestämmer om en motion ska bifallas (Ja) eller inte (Nej) och styrelsen har rätt att ge ett utlåtande.

Alla medlemmar möjlighet att komma in med motioner kring frågor som medlemmen anser är viktiga att stämman tar ställning till. Det kan vara mindre eller större frågor som är kopplade till frågor som berör föreningen. Gemensamt är att det är ett förslag om förändring i föreningen.
Motioner är ett mycket kraftfullt verktyg i en förening just p.g.a. att utslaget av en motion är direkt bindande (med vissa sällsynta undantag) att genomföras.
P.g.a. av detta finns en formalia kring motioner som måste hållas för att stämman ska kunna rösta fram ett beslut i ämnet som motionen behandlar.

En motion kan skrivas av en medlem eller flera medlemmar gemensamt. Är det flera medlemmar som tycker lika så prata ihop er och skicka in gemensamt. 
Om man vill ta upp flera olika ämnen så lämna in flera motioner.

Nedan kommer några delar för att underlätta skrivandet av motionen:

 1. Skriv en rubrik som kortfattat och tydligt beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om. Inled med att skriva en bakgrund till motionen, t.ex;
  1. anledningen till att motionen skrivs
  2. problemställningen
  3. vilka fördelar som kan uppnås
  4. konkreta exempel som gör det lättare att sätta sig in i motionen
  5. Eventuella ekonomiska aspekter kopplat till motionen

Tänk på att alla ska kunna ta ställning till ämnet baserat på texten i motionen
Punkterna i motionen ska vara tydligt uppställda i en punktlista. Det måste dock inte vara en lång text.
Det viktigaste är att det är tydligt för stämman vad beslutet handlar om (Ja/Nej)

 1. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som årsstämman ska ta
  1. Stämman ska kunna rösta Ja eller Nej på motionen.
  2. Utgå gärna ifrån ett ”att” i förslaget.  T.ex. Jag föreslår att föreningen investerar upp till 20 000 kr i utrustning för ett utegym i föreningen med lokalisering bakom bollplanket och att utrustningen i utegymmet bestäms genom en medlemsenkät

Skriv under dokumentet med ditt namn, lägenhetsnummer och vilket datum det lämnats in
Stämman kan bara rösta utifrån materialet som finns i motionen men personen som lämnat in motionen kan ge argument under stämman baserat på materialet som finns i motionen. Det är därför extra viktigt motionen är tydligt.

Tveka inte att fråga någon i styrelsen om det skulle vara något man undrar över. Det finns också bra information på Internet.
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Onsdag den 17 april planeras det ske grusupptagning i vårt område och inkluderat parkeringsområdet.
Detta innebär att vi behöver se till parkeringen är tömd på bilar denna dag.

Inför detta kommer  leverantör  vara ute och sopa fram grus och även ev efter denna dag kan det bli aktuell med fin-upptagning, men just den 17 april är dagen då vi ska ha framkomlighet för grusmaskinen i  området och på parkeringsområdet.

Det är helt ok att vi boende sopar fram grus från gräsytor osv, det gör att vi sparar in pengar till föreningen.
Dock kom ihåg! Inte för höga grushögar då maskinen som tar upp gruset inte fixar det.

På uppmaning av leverantör behöver vi också påtala att:
Vi får inte lägga i tillbaka uppsopat grus/sand i våra vinterlådor.
Det har skett i den vinterlåda ovanför trappan.
Det blir väldigt dåligt för leverantör vintertid då det dels är massa finmaterial som dammar (ett arbetsmiljö problem) men också att det inte finns något salt i lådan längre och att den fryser.

Mvh Styrelsen

 

Läs mer »

I år kommer samtliga fastigheter i föreningen att fasadmålas och där behov föreligger byts panel, knutbrädor, vindskivor och balkongräcken. 
Arbetet beräknas pågå från maj till september. Med hjälp av en extern firma arbetar styrelsen med upphandling av målarfirma som ska vara klar under tidig vår.

Fasadrenoveringen är ett omfattande arbete som kommer påverka boendet i föreningen under dessa månader och därför bjuder styrelsen in till ett informations- och frågemöte 5 mars kl. 19 i föreningslokalen.
 
Representanter från styrelsen kommer att informera om det vi vet för tillfället inklusive vilka förberedelser som behöver göras av medlemmar och föreningen inför arbetet.
Minst lika viktigt är att detta är ett tillfälle där vi medlemmar kan ställa frågor om arbetet. Styrelsen kommer svara på det vi vet och de andra frågorna kommer vi att svara på efteråt så fort vi har ett svar.
Informationen som ges under mötet samt frågor och svar kommer att skickas ut efteråt.
 
Vi uppmuntrar verkligen att man kommer till mötet för att ta del av informationen och frågor/svar då perioden till start av fasadmålning kommer gå snabbt.
 
Detta möte kommer att följas av ett möte när beslut har tagits av leverantör och vi har mer detaljerad information om arbetsprocessen etc. Inbjudan till det mötet kommer snarast möjligt efter beslut av leverantör.

Under den tid fasadrenoveringen  pågår, kommer det inte finnas möjlighet att använda föreningslokal.
 
Skulle det vara några frågor så hör gärna av Er till någon i styrelsen, lägg en kommentar i Facebook-gruppen eller skicka ett E-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Kära grannar,
Många bostadsrättsföreningar gör en medlemsenkät för att få en samlad bild över vad medlemmarna tycker  i olika frågor kopplat till boendet i föreningen. Brf Idegranen genomförde den senaste våren 2022 och det är nu dags att följa upp med en ny medlemsenkät.
Medlemsenkäten delas ut i er brevlåda och det är 1 enkät per hushåll. Önskar ett hushåll ha en extra enkät så kan man höra av sig till någon i styrelsen.

Vänligen lämna in enkäten senast 6 februari i föreningens postlåda (Fastighetsbox nr.15)
 
Det är viktigt i styrelsens arbete att få en samlad bild från föreningens medlemmar och vi ser fram emot många svar för att få ett bra samlat underlag att arbeta utifrån. Svaren blir ett viktigt underlag i styrelsens arbete kring förvaltningen och utvecklingen av föreningen men även viktig för alla vi medlemmar i föreningen. Detta inkluderar att både stärka områden som fungerar bra och sådana som behöver utvecklas.
 
Om du/ni har några frågor så prata med någon av styrelsens medlemmar, lämna en kommentar i Facebookgruppen eller skicka ett e-mail till info@idegranen.se
 
Med vänliga Hälsningar
Styrelsen

Läs mer »

Kära Grannar, 
 
Föreningsarbetet innebär större och mindre beslut. Ett litet men trevligt beslut är att styrelsen utarbetat en ny logga för föreningen. Loggan håller kvar traditionen med Idegranen som bärande i föreningens namn lite enklare rent layoutmässigt. 
 
Hoppas Ni tycker om den!
 
Bästa Hälsningar
/Styrelsen

Läs mer »

BOMÖTE
ONSDAG 17 APRIL KL.19:00

STÄDDAG
LÖRDAG 27 APRIL KL.10:00

FÖRENINGSSTÄMMA
ONSDAG 29 MAJ KL.19:00

Med vänlig hälsning
//Styrelsen

Läs mer »

HALLÅ DÄR...
Här har du som boende möjlighet att kommentera eller meddela något som du tycker är viktigt information och som vi alla kan behöva ta del av.

 

Glöm inte vår Facebook-sida som också är ett bra sätt att sprida information.