Årsstämma 3 juni kl. 19.00

Onsdagen den 3 juni är det årsstämma i Brf Idegranen.  Vi samlas i föreningslokalen bredvid tvättstugan kl. 19.00.

Alla bostadsrättsinnehavare är hjärtligt välkomna!

Dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av mötets ordförande
3 Val av mötets sekreterare
4 Val av protokoll justerare
5 Godkännande av röstlängd
6 Godkännande av Dagordning
7 Fråga om kallelse behörigen skett
8 Styrelsens årsredovisning
9 Revisorns berättelse
10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11 Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
12 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
13 Valberedningen har ordet
14 Val av styrelse
15 Val av revisor
16 Val av valberedning
17 Övriga frågor:
17a) ang. moms pantbrev, ändra i stadgarna att denna
kostnad inte ska ligga på föreningen i fortsättningen
17b) avgift för uteblivna medlemmar på städdagar

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter