FÖRENINGSSTÄMMA
måndagen 3 juni 2019 kl 19.00.

Måndagen 3 juni 2019 kl 19.00.

Dagordning:

1. Föreningsstämmans öppnande
2. Val av ordförande vid föreningsstämman
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av röstlängden
5. Fråga om närvarorätt
6. Fastställande av dagordningen
7. Val av en eller två justerare
8. Val av minst två rösträknare
9. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
10. Styrelsen årsredovisning och revisionsberättelsen
11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställa balansräkningen ska disponeras
12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
13. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
14. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas
15. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
17. Val av valberedning
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt tillämplig lag om ekonomiska föreningar eller föreningens stadgar
19. Föreningsstämmans avslutande

Välkommen! Styrelsen

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter