Kallelse till Årsstämma 19 juni

Kallelse till Årsstämma 2023
Måndagen den  19 Juni kl. 19.00  i föreningslokalen


Dagordning
1. Öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordningen
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande
 
Nedan dokument finns tillgängliga för medlemmar i föreningslokalen från 5 juni
·         Årsredovisning 2022
·         Valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår samt arvode till styrelse

·         Inga motioner har kommit in till stämman
 

Nyhetsarkiv

Bra länkar

Senaste nyheter